nase selo1 skolski casopis1  ekologija1 

 

 

 

 

kulturne aktivnosti1  savetnik5  zavrsni ispit1 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Чланови Ученичког парламента су донели одлуку да током школске 2016/2017. године одрже четири (4) седнице.

План рада

Време Програмски садржај

I СЕДНИЦА

почетак септембар

1. Усвајање Пословника о раду Ученичког парламента

2. Избор руководства Парламента:

-          Избор председника парламента

-          Избор заменика председника парламента

-          Избор записничара парламента

3. Предлагање чланова за учешће у раду других органа Школе

  1. Два представника који присуствују и учествују у раду Школског одбора и Наставничког већа, без права одлучивања.
  2. Један члан Стручног актива за развојно планирање

4. Усвајање Плана рада ученичког парламента

5. Предлог активности у току Дечије недеље

6.Давање мишљења и предлога о плану културних активности у школи ( нпр. Игранке, маскенбали, биоскоп...)

7. 4. Давање предлога у спровођењу спортских активности у школи

II СЕДНИЦА

новембар

1. Давање предлога Тиму за културу о организацији последњег наставног дана у првом полугодишту 2016 /2017.

2. Разматрање реализације и давање предлога организације ваннаставних активности

3. Давање мишљења о примени Правилника о безбедности ученика

4. Давање мишљења и разговор о успеху на првом кварталу

III СЕДНИЦА

март

1. Разматрање односа међу ученицима и атмосфере у школи. Давање предлога мера за њихово унапређење.

2.Преузимање и расподела задужења и задатака поводом обележавања Дана школе (23.март)

3. Давање предлога за унапређење школског простора

4. Давање мишљења и предлога о уџбеницима за наредну школску годину

5. Давање мишљења и разговор о успеху на трећем кварталу

IV СЕДНИЦА

мај

1. Давање предлога о организовању матуре

2. Давање мишљења о ђаку генерације

3. Давање предлога о слободним активностима за следећу школску годину

Евалуација рада Ученичког парламента и давање мишљења и предлога активности за наредну школску годину у циљу још ефикаснијег рада Парламента.

НАПОМЕНА:

Иако су планиране 4 седнице током школске године, могуће је одржавање и више од планираних, уколико за то буде било потребе.

КоординаторУченичког парламента

Александар Коцкар

 


Naslovna     O školi     Nastava     Učenici     Preuzimanja     Galerija     Kontakt adresa