СВАКО ДЕТЕ ИМА ПРАВО ДА ОДРАСТА ЗДРАВО!

Наша школа је свој једносменски рад обогатила учешћем у Пилот пројекту “Свако дете има право да одраста здраво!” које су Министарство просвете, Министарство спорта и Министарство здравља Републике Србије покренули у школској 2023/2024. години.

Циљ Пилот пројекта је унапређивање стратешког система физичког и здравственог васпитања и спорта почев од освновношколског узраста, па до врхунског спорта. Пилот пројекат треба да допринесе стварању јачег развојног система физичког и здравственог васпитања и спорта у Републици Србији, да обезбеди развијање и неговање навика које доприносе квалитетном одрастању, као и развијање психофизичких способности и неговање здравих стилова живота, првенствено код ученика основних и средњих школа, као и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља, потребе неговања и развоја физичких способности.

Активности и садржаји у Пилот пројекту:

  • Реализација додатних часова наставе физичког и здравственог васпитања у складу са програмом наставе и учења предмета физичко и здравствено васпитање;
  • Организација лекарских здравствених прегледа за ученике учеснике пројекта;
  • Организација спортско медицинских прегледа за ученике учеснике пројкета;
  • Организација ваннаставних активности које школа треба да реализује у складу са својим могућностима и потребама ученика (излети, шетње, такмичења и друге активности у складу са програмом);
  • Организација самосталног вежбања ученика – упућивати их на самосталан рад код куће применом одговараћих и њима доступних могућности за вежбање;
  • Кроз наставни процес уочити талентоване ученике за одређене спортове и исте упућивати да се у складу са својим жељама и интересовањима укључе у спорт;
  • Организација и реализација едукатвних трибина, радионица, обука за ученике и родитеље односно друге законске заступнике.

На основу два тестирања ученика (септембар 2023. године и мај 2024. године) систематски ће се пратити физички развој и моторичке способности ученика учесника пројекта. Ученици и родитељи односно други законски заступници ће бити упознати са начином и сврхом тог праћења. Сви ученици ће добити информације о њиховим индивидуалним резултатима и одређена упутства како и на који начин могу побољшати моторичке способности.