Савет родитеља :   

   • предлаже представнике родитеља ученика у орган управљања;
   • предлаже своје представнике у све обавезне тимове установе;
   • учествује у поступку предлагања изборних садржаја и у упоступку избора уџбеника;
   • разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
   • разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
   • разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
   • предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
   • разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
   • учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона о основама система образовања и васпитања;
   • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
   • предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
   • разматра и друга питања утврђена статутом.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.