Школски одбор је орган управљања установе. Школски одбор броји девет чланова, три наставника из школе, три представника родитеља, три представника локалне друштвене заједнице које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе. Седницама школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду представник синдиката у школи, без права одлучивања.

Активности школског одбора:

Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова; доноси програм образовања и васпитања, развојни план, школски програм, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; доноси финансијски план установе у складу са законом; усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи; расписује конкурс и бира директора; разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада; доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању; одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

 

Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.